دپارتمان تحقیق و توسعهتعالی مهندسی
ما در درجه اول مهندس بلبرینگ هستیم. در حقیقت تعالی مهندسی یکی از ارزش های اساسی شرکت کیا بلبرینگ می باشد. و هر سازمان فنی با ارزش آفرینی های مهندسی خود پیش می رود.
"هیچ سازمانی نمیتواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد." پیتر دراگر تحقیق و توسعه، پیشرو در شکل گیری سازمان می باشد. و هر سازمانی با برآیند تحقیق و برنامه ریزی های مجموعه کارکنان خودش شکل میگیرد.