فعالیت های هنری کارکنان

امین فدوی

از طرف آقای امین فدوی از کارکنان محترم گروه تولیدی کیا بلبرینگ
آقازاده

از طرف آقای آقازاده از کارکنان محترم گروه فنی و مهندسی واحد طراحی کیا بلبرینگ

از طرف آقای مهندس گلباف مدیریت محترم گروه تولیدی کیا بلبرینگ در میلاد با سعادت امام رضا (ع)
از طرف فرشید بختیاری فرزند مهندس بختیاری از گروه تولیدی کیا بلبرینگ