آزمایشگاه تخصصی کیا بلبرینگ تبریز


آزمایشگاه کیا بلبرینگ تبریز بخشی از یک سازمان بیطرف بوده و به عنوان آزمایشگاه دارای صلاحیت (سوم شخص) ارائه خدمت مینماید. بمنظور اطمینان از بیطرفی در قضاوت و قابل اعتماد بودن نتایج آزمونها، بدینوسیله اعلام میدارد که منافع کلیه کارکنان آزمایشگاه مستقل بوده و مدیریت و کارکنان آزمایشگاه از هر گونه فشار نابجای تجاری داخلی و خارجی مبرا می باشند. مدیریت و کارکنان آزمایشگاه وظیفه دارند در خصوص انجام وظایف محوله بر اساس نظام مدیریت کیفیت آزمایشگاه با حفظ رازداری و بیطرفی عمل نموده و از درگیر شدن در کارهایی که سبب کاهش اعتماد نسبت به آزمایشگاه می شود پرهیز نمایند. همچنین اذعان میداریم شرکت کیا بلبرینگ تبریز پشتوانه مالی لازم را جهت تامین منابع مورد نیاز آزمایشگاه و نیز جبران خسارات احتمالی مشتریان در خصوص عملکرد غیر صحیح آزمایشگاه را تعهد مینماید.