تست ریپورت بین المللی


آزمایشگاه تست و اندازه گیری تخصصی بلبرینگ شرکت، توانایی بازرسی و اندازه گیری پارامترهای زیر برای انواع بلبرینگها را دارا می باشند. همه تست ها با آخرین سیستم های اندازه گیری با استفاده از تجهیزات اندازه گیری سطح کیفی بالا و با رویه ها و دستورالعمل واحد تضمین کیفیت انجام می گیرد. که این پارامترها شامل موارد زیر میباشند:
امواج بلبرینگ ، ارتعاش و صدای بلبرینگ ، لقی شعاعی و محوری بلبرینگ ، سختی سنجی بلبرینگ ، اندازه گیری هندسی بلبرینگ ، ساختار مواد بلبرینگ ، گردی سنجی بلبرینگ ، زبری سنجی بلبرینگ ، ریزش گریس بلبرینگ ، اندازه گیری ابعادی بلبرینگ ، بازرسی چشمی بلبرینگ ، سختی سنجی ساچمه و رولر ، اندازه گیری هندسی ساچمه و رولر ، ساختار مواد ساچمه و رولر ، گردی سنجی ساچمه و رولر ، زبری سنجی ساچمه و رولر ، اندازه گیری ابعادی ساچمه و رولر ، بازرسی چشمی ساچمه و رولر
مشخصات و توضیحات کارشناس آزمایشگاه در مورد پارامترهای بلبرینگ ابتدا کارشناس آزمایشگاه، در مورد پارامترهای اندازه گیری و تست به مشتری توضیح میدهد و بعد از اینکه مشتری از پارامترهای مورد نیاز به نسبت کسب و کار، و حرفه خودش اگاهی لازم را کسب مینماید پارامترهای مورد نیاز خود را به کمک کارشناس اعلام مینماید. بعد از انتخاب پارامترهای مورد نیاز برای تست و اندازه گیری بلبرینگ، کارشناس آزمایشگاه به نسبت نوع تست و اندازه گیری بلبرینگ، زمان بندی مینماید و به همراه هزینه های تست به مشتری اعلام مینماید. بدین ترتیب بعد از دریافت بلبرینگها در نوبت دهی آزمایشگاه ثبت میگردد و به ترتیب تستها انجام میگیرد. نحوه ارائه تست ریپورت پارامترهای بلبرینگها با توجه به موارد درج شده در تقاضا نامه که توسط مشتری اعلام میگردد بصورت کمیتی در برگ تست ریپورت درج میگردد و با مهر و امضای مدیر آزمایشگاه جهت ارائه به مشتری اماده تحویل میشود. لازم است مشتری نتایج تست ریپورت را از واحد مالی شرکت پیگیری نماید تا به آدرس مشتری ارسال گردد.
آزمایشگاه برای موارد فوق تست ریپوت بین اللملی ارائه می نماید