کارگروه برندینگ


کارگروه برندینگ در زمینه روانشناسی، هدایت و ترویج ارتباطات صحیح همکاران و موارد تاثیرگذار روانی کار فعالیت می کند.