کارگروه فرهنگیکارگروه فرهنگی در زمینه فرهنگ سازی و ارتقاء سطح فکری همکاران فعالیت می کند.

الزامات سیستم مدیریت کیفیت
4-محیط سازمانی
4-1 درک محیط سازمانی

سازمان باید مسائل درونی و بیرونی سازمان که مرتبط با مقصود و جهت گیری استراژیک آن در دستیابی به نتیجه های مورد انتظار سیستم مدیریت کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند را تعیین نماید.

سازمان باید اطلاعات مربوط به این مسائل درون و برون سازمانی را مورد پایش و بازنگری قرار دهد.

یادآوری : درک محیط درونی سازمان را می توان با در نظر گرفتن مسائل مرتبط به ارزش ها ،دانش و عملکرد سازمان تسهیل نمود.

ارزش های در کیا بلبرینگ شامل موارد زیر است :
1- توجه 2- تایید -3 – تقدیر و تشکر 4 – تشویق 5- تکریم پنج (ت) در کانون روابط استانی برقرار است.
80 درصد فعالیت ما در راستای فرهنگی و فرهنگ سازی است و 20 درصد فعالیت های فنی است.

- درکیا بلبرینگ کار مقدس است و محیط کار قداست دارد و بعنوان یک ارزش تلقی می گردد . فرهنگ اندیشه، بالاترین جایگاه ممکن را به خود اختصاص داده است و مدیریت سعی دارد از این جایگاه محافظت نمایید و آن را به عنوان یک نماد همیشه پایدار در کارخانه محفوظ بدارد.

- فکر صیح، کالای صحیح تولید می کند و مادامی که فکر صحیح مبتنی بر روابط انسانی حاکم نباشد کالای صحیح تولید نخواهد شد. همه به اساتید احترام می گذارند .

- دانش بزرگترین و مهمترین موضوع در تولید و محصول شرکت است .بلبرینگ محصولی دانش محور است و مراحل تولید بلبرینگ با دقت یک میکرونی و دقیق تر از این مقیاس ها قابل تولید است . از این رو دانش محوریت طلائی دارد و اساتید و طراحان و مهندسان فعالیت های خاص خود را انجام می دهند و تجربیات خود را بکار می گیرند تا بلبرینگ تولید گردد.