کارگروه تحقیق و توسعه


کارگروه تحقیق و توسعه در زمینه تحقیق موارد فنی، مدیریت دانش، بهبود و توسعه تکنولوژی و مهندسی؛ و نظام پیشنهادات فعالیت می کند.