فعالیت های هنری کارکنان

امین فدوی

از طرف آقای امین فدوی از کارکنان محترم گروه تولیدی کیا بلبرینگ
آقازاده

از طرف آقای آقازاده از کارکنان محترم گروه فنی و مهندسی واحد طراحی کیا بلبرینگ

از طرف آقای مهندس گلباف مدیریت محترم گروه تولیدی کیا بلبرینگ در میلاد با سعادت امام رضا (ع)


از طرف فرشید و مهشید بختیاری فرزندان محترم آقای مهندس بختیاری

از طرف فرشید و مهشید بختیاری فرزندان محترم آقای مهندس بختیاری

از طرف خانم حسین پور از کارکنان محترم گروه تولیدی کیا بلبرینگ