فعالیت های هنری کارکنان

امین فدوی

از طرف آقای امین فدوی از کارکنان محترم گروه تولیدی کیا بلبرینگ
آقازاده

از طرف آقای آقازاده از کارکنان محترم گروه فنی و مهندسی واحد طراحی کیا بلبرینگ

از طرف آقای مهندس گلباف مدیریت محترم گروه تولیدی کیا بلبرینگ در میلاد با سعادت امام رضا (ع)


از طرف فرشید و مهشید بختیاری فرزندان محترم آقای مهندس بختیاری

از طرف فرشید و مهشید بختیاری فرزندان محترم آقای مهندس بختیاری

از طرف خانم حسین پور از کارکنان محترم گروه تولیدی کیا بلبرینگ

از طرف خانم حسین پور از کارکنان محترم گروه تولیدی کیا بلبرینگ

از طرف مهندس نقدی عزیز از همکاران واحد طراحی شرکت کیا بلبرینگ تبریز