کارگروه فرهنگیکارگروه فرهنگی در زمینه فرهنگ سازی و ارتقاء سطح فکری همکاران فعالیت می کند.

ارزش های در کیا بلبرینگ شامل موارد زیر است :
1- توجه
2- تایید
3 – تقدیر و تشکر
4 – تشویق
5- تکریم

80 درصد فعالیت ما در راستای فرهنگی و فرهنگ سازی است و 20 درصد فعالیت های فنی است.

- درکیا بلبرینگ کار مقدس است و محیط کار قداست دارد و به عنوان یک ارزش تلقی می گردد. فرهنگ اندیشه، بالاترین جایگاه ممکن را به خود اختصاص داده است و مدیریت سعی دارد از این جایگاه محافظت نماید و آن را به عنوان یک نماد همیشه پایدار در کارخانه محفوظ بدارد.

- فکر صحیح، کالای صحیح تولید می کند و مادامی که فکر صحیح مبتنی بر روابط انسانی حاکم نباشد کالای صحیح تولید نخواهد شد.

- دانش بزرگترین و مهمترین موضوع در تولید و محصول شرکت است. بلبرینگ محصولی دانش محور است و مراحل تولید بلبرینگ با دقت یک میکرونی و دقیق تر از این مقیاس ها قابل تولید است . از این رو دانش محوریت طلایی دارد و اساتید و طراحان و مهندسان فعالیت های خاص خود را انجام می دهند و تجربیات خود را بکار می گیرند تا بلبرینگ تولید گردد.