کارگروه آموزش


کارگروه آموزش در زمینه تدوین تولید ناب و فرهنگ سازی کار بهینه و حرفه ای شدن فعالیت می کند.