دپارتمان تحقیق و توسعه

"هیچ سازمانی نمیتواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد." پیتر دراگر


تعالی مهندسی
ما در درجه اول مهندس بلبرینگ هستیم. در حقیقت، تعالی مهندسی یکی از ارزش های اساسی شرکت کیا بلبرینگ می باشد و هر سازمان فنی با ارزش آفرینی های مهندسی خود پیش می رود.

تحقیق و توسعه، پیشرو در شکل گیری سازمان می باشد و هر سازمانی با برآیند تحقیق و برنامه ریزی های مجموعه کارکنان خودش شکل می گیرد.