کارگروه ایمنی


کارگروه ایمنی در زمینه آموزش و پیشگیری برای وقوع اتفاق و مهارت مهار هر گونه اتفاق ممکن فعالیت می کند.