کارگروه خلاقیت


کارگروه خلاقیت در زمینه نوآوری در تولید محتوا و تبلیغات؛ خلاقیت در زیبا سازی محیطی و تبلیغاتی، نوآوری در تولید فعالیت می کند.


خلاقیت کشف تناسبات و هارمونیهاست
اگر این تناسبات را بدانیم می شود علم
اگر تناسبات را عمل کنیم می شود اخلاق
واگر تناسبات را ارایه کنیم می شود هنر