دپارتمان کیفیت


واحد کیفیت کیا بلبرینگ تبریز در راستای برقراری سیستم کیفیت در شرکت ایجاد شده است و به عنوان نماینده مشتری در شرکت انجام وظیفه می نماید. واحد کیفیت دارای كاركنان فنی و مديريتی است كه شرایط احراز شغل شامل اختيارات و شرح وظایف ايشان تعيين شده است. منابع، شامل تجهيزات آزمون و محل آزمايشگاه کیا بلبرینگ تبریز برای انجام وظيفه ايشان از جمله، اجرا و برقرار نگه داشتن و بهبود سيستم مديريت و شناسايی وقوع هر انحرافی از سيستم مديريت يا از روش های اجرايی مربوط به انجام آزمون ها و انجام اقداماتی برای پيشگيری يا به حداقل رساندن اين انحرافات فراهم می باشد. سيستم مديريت کیفیت شرکت متناسب با دامنه شمول فعاليت آزمون بر اساس الزامات استاندارد ايران ISO/IEC 17025 تجديد نظر اول طراحی‌، ايجاد و با هدف بهبود مداوم فعاليت آزمون استقرار داده است. مستندات سيستم مديريت آزمايشگاه کیا بلبرینگ تبریز شامل خط مشی و اهداف كيفيت، نظامنامه کیفیت، روش اجرايی، دستور العمل كاری مورد نياز کیفیت کیا بلبرینگ تبریز و فرم مربوط به سوابق (اعم از سوابق فنی و كيفی) تهيه شده اند. خط مشی و نظامنامه کیفیت آزمايشگاه کیا بلبرینگ تبریز تحت كنترل مدیر کیفیت کیا بلبرینگ تبریز قرار دارد و روش اجرایی و دستور العمل كاری در دسترس كاركنان فنی و كيفی قرار دارند.