ردیف

نام رولر

شماره فنی

1 رولر استوانه ای 20*Ø14
2 رولر استوانه ای 14*Ø14
3 رولر مخروطی 49746
4 رولر مخروطی 46745
5 رولر مخروطی 49786
6 رولر مخروطی 49786
7 رولر مخروطی 69300