پویش خانواده کارکنان


به پسرم درس بدهید: او باید بداند که همه مردم عادل و صادق نیستند، اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر شیاد، انسان صادقی هم وجود دارد، به او بگویید به ازای هرسیاستمدار خود خواه رهبر جوانمرد هم یافت میشود، به او بیاموزید که در ازای هر دشمن دوستی هم هست. می دانم وقت می گیرد...