کارگروه کیفیت


کارگروه کیفیت در زمینه استاندارد سازی و بهبود و برنامه ریزی علمی کیفیت تولید و محصول فعالیت می کند.