فوتسالویدیوئی از تلاش تیمی
Ali Sadeghi

آقای گل هفته پنجم
آقای علی محمد صادقی
از کارکنان محترم شرکت کیا بلبرینگ