ردیف

نام بلبرینگ

شماره فنی

امکانات

1 بلبرینگ ساچمه دار صنعتی 6200 2RS
2 بلبرینگ ساچمه دار صنعتی 6204 2RS جزئیات
3 بلبرینگ ساچمه دار صنعتی 6208 2RS
4 بلبرینگ ساچمه دار صنعتی 6210 2RS
5 بلبرینگ ساچمه دار صنعتی 6211 2RS جزئیات
6 بلبرینگ ساچمه دار صنعتی 6010 2RS
7 بلبرینگ ساچمه دار صنعتی 6307 2RS
8 بلبرینگ ساچمه ای زاویه دار صنعتی 7306
9 بلبرینگ ساچمه ای زاویه دار صنعتی 7307
10 بلبرینگ ساچمه ای زاویه دار صنعتی 7308
11 بلبرینگ رولر بشکه ای صنعتی 22207CCW33
12 بلبرینگ رولر بشکه ای صنعتی 22210 CCW33
13 بلبرینگ رولر بشکه ای صنعتی 22214 2RS
14 بلبرینگ رولر بشکه ای صنعتی 24036
15 بلبرینگ رولر بشکه ای صنعتی NU212
16 بلبرینگ رولر بشکه ای صنعتی NU2212
17 بلبرینگ واتر پمپ پراید WB1630103
18 بلبرینگ ساچمه دار صنعتی 62308 2RS C3 جزئیات
19 بلبرینگ ساچمه دار صنعتی 6205 2RS جزئیات