کارگروه تحقیق و توسعه


با توجه به سرعت رشد علم، فناوری و صنایع در دنیای امروزه، توقف و ایستایی به منزله مرگ تدریجی یک سازمان یا واحد خواهد بود.

لذا تاسیس واحدی به نام تحقیق و توسعه در هر مجموعه ای که ارائه دهنده خدمت و یا صنعتی است، لازم و ضروری است.

تحقیق و توسعه حرکت به سمت آینده ای روشن و فعالیت های بلند مدت در دانش و تکنولوژی با استفاده از تحقیقات علمی می باشد.

کارگروه تحقیق و توسعه شرکت کیا بلبرینگ تبریز نیز در تمامی زمینه های تحقیق موارد فنی، مدیریت دانش، بهبود و توسعه تکنولوژی و مهندسی و نظام پیشنهادات فعالیت می کند.