کارگروه وب و فضای مجازی


کارگروه وب و فضای مجازی در زمینه مدیریت وب و توسعه ارتباطات برون سازمانی فعالیت می کند.