کارگروه خیریه


کارگروه خیریه در زمینه کارهای خیر و کمک های مالی و معنوی درون و برون سازمانی فعالیت می کند.