ردیف

نام نیدل

شماره فنی(میلی متر)

1 نیدل 39.8*Ø5
2 نیدل 23.68*Ø6
3 نیدل 17.8*Ø3.5
4 نیدل 23.7*Ø5