ردیف

نام بلبرینگ

شماره فنی

1 بلبرینگ سوزنی شفت زیر B 228
2 بلبرینگ سوزنی شفت حرکت B 1212
3 بلبرینگ سوزنی قیفی کلاچ NJ 245
4 بلبرینگ فلایول 285 و واتر پمپ رومانی 6203 2RS
5 بلبرینگ شفت بالایی گیر بکس میانی 399 و 290 6211 C3
6 بلبرینگ گیربکس میانی 399 و 28 NJ211 EM
7 بلبرینگ گیربکس میانی 399 و 288 6010
8 بلبرینگ حصیری گیربکس میانی KT25*33*24
9 بلبرینگ شفت خروجی گیربکس میانی 399 و 286 6009C3
10 بلبرینگ شفت خروجی گیربکس میانی 399 و 28 6207C3
11 بلبرینگ کوچک چرخ جلو 67048/10
12 بلبرینگ پینیون جلوی دو دیفرانسیل 32208
13 بلبرینگ پینیون جلوی دو دیفرانسیل 30207
14 بلبرینگ کوچک پشت توپی گیربکس میانی 399 و 285 6007
15 بلبرینگ دیفیکس 32013
16 بلبرینگ بزرگ توپی چرخ جلو دو دیفرانسیل JP10049/10
17 بلبرینگ پیوت 285 و 399 M86649/10
18 بلبرینگ پینیون جلوی دو دیفرانسیل 39 31308
19 بلبرینگ پینیون جلوی دو دیفرانسیل 400 32207
20 بلبرینگ واتر پمپ تراکتور 39 WB1630103
21 بلبرینگ واتر پمپ تراکتور 285 6204 2RS
22 کاسه نمد واتر پمپ تراکتور 1630