کارگروه مالی پشتیبانی


کارگروه مالی پشتیبانی در زمینه تاسیس صندوق مالی و برنامه ریزی برای حمایتهای مالی همکاران فعالیت می کند.