ردیف

نام ساچمه

شماره فنی

1 ساچمه "9/32
2 ساچمه 6mm
3 ساچمه "17/64
4 ساچمه "3/8
5 ساچمه "5/16
6 ساچمه "7/16
7 ساچمه "13/32