کارگروه خدماتی و رفاهی


کارگروه خدماتی و رفاهی در زمینه هماهنگی برای تهیه بهینه و مناسب مایحتاج مصارف عمومی همکاران به روش تعاون مصرف فعالیت می کند.