کارگروه فرهنگی و ورزشیکارگروه فرهنگی و ورزشی در زمینه برنامه ریزی برای رشته های ورزشی، آماده سازی محیط و ارتقاء ورزیدگی و تامین سلامتی فعالیت می کند.