کارگروه محیط زیست


کارگروه محیط زیست در زمینه حفاظت از محیط زیست، پرورش گل وگیاه متناسب با محیط های درون سازمانی و زیبا سازی فعالیت می کند.