کارگروه برندینگ


برند سازی در زمینه ارزش آفرینی و تبلیغات برند، بصری سازی برند و مهندسی اطلاعات بازار فعالیت می کند.


برندینگ نمایش ارزندگیست
یک آغاز است
اما آغازی بر یک پایان ناپذیری
همیشه ادامه دهیم
و ادامه ها ادامه دارند
تا وقتی تفکر هست
برندینگ مرز ندارد
محدویت در عدم اندیشه هاست
تا مشارکت هست ایده ها وجود دارد
ایده ها باید تبدیل به دیده ها شوند و دیده ها به پدیده ها.
همه از پدیده ها صحبت می کنند و پدیده ها را میبینند نه ایده ها را.