دپارتمان کیفیت


واحد کیفیت کیا بلبرینگ تبریز در راستای برقراری سیستم کیفیت در شرکت ایجاد شده است و به عنوان نماینده مشتری در شرکت انجام وظیفه مینماید. واحد کیفیت داراي كاركنان فنی و مديريتی است كه شرایط احراز شغل و شرح وظايف، شامل اختيارات و وظایف ايشان تعيين شده است. منابع، شامل تجهيزات آزمون و محل آزمايشگاه کیا بلبرینگ تبریز برای انجام وظيفه ايشان از جمله، اجرا و برقرار نگه داشتن و بهبود سيستم مديريت و شناسايي وقوع هر انحرافی از سيستم مديريت يا از روش های اجرايي مربوط به انجام آزمون ها و انجام اقداماتی برای پيشگيری يا به حداقل رساندن اين انحرافات فراهم مي باشد. سيستم مديريت کیفیت شرکت متناسب با دامنه شمول فعاليت آزمون بر اساس الزامات استاندارد ايران ISO/IEC 17025 تجديد نظر اول طراحي‌ ،ايجاد و با هدف بهبود مداوم فعاليت آزمون استقرار داده است. مستندات سيستم مديريت آزمايشگاه کیا بلبرینگ تبریز شامل خط مشي و اهداف كيفيت، نظامنامه کیفیت، روش اجرايي، دستور العمل كاري مورد نياز کیفیت کیا بلبرینگ تبریز و فرم مربوط به سوابق (اعم از سوابق فني و كيفي) تهيه شده اند. خط مشي و نظامنامه کیفیت آزمايشگاه کیا بلبرینگ تبریز تحت كنترل مدیر کیفیت کیا بلبرینگ تبریز قرار دارد. روش اجرایي و دستور العمل كاري در دسترس كاركنان فني و كيفي قرار دارند.