روز سلامت

کیا بلبرینگ


به مناسبت روز سلامت و به منظور کنترل دوره ای سلامت عمومی پرسنل، طرح کنترل فشار پرسنل شرکت کیا بلبرینگ تبریز اجرا گردید.