آیین تجلیل از برگزیدگان برتر سیستم نظام پیشنهادات

کیا بلبرینگ


مراسم تجلیل از برگزیدگان و پیشنهاددهندگان برتر سیستم نظام پیشنهادات شرکت کیا بلبرینگ تبریز، با حضور مدیریت محترم و پرسنل شرکت کیا بلبرینگ تبریز، برگزار گردید.
طی مراسمی، از طرف مدیریت محترم شرکت کیا بلبرینگ تبریز، نفرات پیشنهاددهنده برتر سیستم نظام پیشنهادات معرفی شد و از تمامی پیشنهاددهندگانی که برگزیده شده بودند، تقدیر و تشکر به عمل آمد. نفر اول جناب آقای احد زارع با کسب بیشترین امتیاز، به عنوان پیشنهاددهنده برتر شناخته شد.